Parkering

Information parkeringsövervakning

Information om gällande regler för parkering av fordon inom vårt bostadsområde.

Beslut har fattats om ett avtal med Securitas Bevakning AB som skall utföra parkeringsbevakning i vårt bostadsområde.

Området är skyltat med P-Zon Förbud, vilket innebär att all parkering inom området är förbjuden, utom där det är skyltat med P- tillåten.

Skylten P som sitter på stolparna betyder fri uppställning av fordon i 24 timmar Må – Fre. Från fredag kl. 18.00 till måndag morgon kl. 06.00 och dag före helgdag behöver fordonen inte flyttas. Det är viktigt att underlätta snöröjning och sandning vintertid, varför parkering i det egna garaget rekommenderas boende i samfälligheten.

Skylten ”Besökande” betyder att endast fordon som besöker fastigheten får parkera på dessa platser. Fordon som är registrerade med ägare boende i samfälligheten får ej parkera på dessa platser.

Uppställning av fordon framför garage är förbjudet.

Lastning och lossning inne på området får ske så länge det pågår aktivitet vid fordonet, i övrigt gäller parkeringsförbud. Undvik tomgångskörning vid i- och urlastning.

Om fordon måste ställas upp en längre tid p g a sjukhusvistelse etc ska kontakt tas med styrelsen för att erhålla tillstånd. I annat fall riskerar du kontrollavgift.

Vårt bostadsområde är planerat som ett bilfritt område, för att vi ska ha en bra boendemiljö. Det innebär att det är förbud mot trafik med motordrivna fordon (gäller även mopeder och motorcyklar) inne på gårdarna.

Vi vill också påminna om att det är förbjudet att dra ut elkabel från garage eller fönster till motorvärmare.

Om någon mot förmodan erhåller kontrollavgift och vill överklaga denna, så hittar ni adress och telefonnummer dit ni skall vända er på baksidan av kontrollavgiften.