A- Ö

Fastighetsskötsel

Vi köper viss fastighetsskötsel av Svenska Riksbyggen. I den ingår bl a översyn av tvättstugor, undercentraler samt skötsel av vissa gemensamma ytor och utrymmen enligt ett specificerat avtal. Vid akuta problem med varmt och kallt vatten samt värme i fastigheten, så kan felanmälan kontaktas, för telefonnummer se anslag i tvättstugan.

Fritidslokaler

Samfällighetsföreningen äger två kvartershus. Som medlem i samfälligheten är du automatiskt delägare i husen. Båda kvartershusen innehåller en tvättstuga och en fritidslokal. Fritidslokalen kan du låna och använda för privata och/eller samfällighetsgemensamma aktiviteter.
Läs mer här: Lokaluthyrning

Fritidslokalen bokar du genom att anteckna dig med namn och adress i almanackan som finns på anslagstavlan i tvättstugan. Där finns även aktuell information kring lån av fritidslokalen samt var du hämtar nyckeln till lokalen.

Föreningsstämma

Minst en gång per år kallas du till ordinarie föreningsstämma, årsstämma, där beslut fattas enligt fastställd dagordning. Se stadgar.

Den ordinarie årsstämman ska hållas före 1 juli varje år.

Om det är något du vill att stämman ska besluta om, skall du senast den 28 februari lämna in en motion i styrelsens brevlåda Vargvägen 29A.

Föreningen väljer vare år nya styrelsemedlemmar. Till styrelsen kan du vända dig med frågor och synpunkter. Namn och telefonnummer finner du på anslagstavlan i tvättstugan.

Försäljning av fastighet

När du tänker sälja ditt radhus skall du fylla i ett överlåtelseavtal, se bilaga. Om du saknar blanketten överlåtelseavtal så kontakta ordförande eller sekreterare så får du en ny. Om du inte lämnat in överlåtelseavtal kommer samfällighetsavgiften att belasta dig även efter att du flyttat.

Förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Deloitte men styrelsen kontaktas i första hand.

Garagen

Till fastigheten hör rätten till en garageplats. Garagebyggnaderna är samfällighetens egendom och föreningen svarar för dess under håll. Byggnaderna är försäkrade så du behöver därför bara försäkra det du förvarar där. Hör med ditt försäkringsbolag.

Garagen har en öppen konstruktion för att varm luft ska kunna cirkulera. Varmluftsfläktarna slås på automatiskt vintertid. Det är inte tillåtet att förvara möbler eller annat som hindrar luftcirkulationen eller skärma av garageplatsen med  byggskivor på gavel eller sidor. Tänk också på hur man får förvara brandfarligt gods. Brandfarliga vätskor & Gasol föreskrifter.

Ansvariga i styrelsen samt fastighetsskötare ska när så krävs för underhåll etc ha möjlighet att gå in i samtliga garage. Detta innebär att det inte är tillåtet att byta ut originallåset (den nyckel som går till tvättstugan ska kunna användas för att öppna) i garageporten.

Observera att eluttag i garagen inte får användas för motor- och kupévärmare.

Gemensamhetsanläggning

Som fastighetsägare är du automatiskt medlem i Björnens Samfällighetsförening. Du äger 1/181 av föreningens gemensamma egendomar. Detaljerade uppgifter om vad som totalt ingår i gemensamhetsanläggningen och vilka regler som gäller dess förvaltning framgår av anläggningsbeslut daterat 1998-12-04, se bilaga.

Grönytor, blomsterlådor mm

Grönytorna mellan radhuslängorna, den s. k. allmänningen är ett gemensamt ansvar för oss fastighetsägare. Större gräsytor klipps av fastighetsskötaren från Riksbyggen.

Det finns ett antal blomlådor som varje område ansvarar för att planera i och placera ut i kvarteret.

Varje vår och höst genomför vi städning av våra gemensamma ytor med krattning, gödsling, sopning etc. För övrigt se Städdagar.

Hundar och katter

Det är trevligt och allmänt förekommande med husdjur i samhället, men det kan medföra problem för grannarna. Umeå kommuns regler för tillsyn av hundar och katter gäller i vårt bostadsområde, se bilaga. Vänligen använd de uppsamlare för djurbajs som finns uppsatta längs gångvägarna.

Information

Kontaktinformation till styrelsen, viktiga telefonnummer, senaste stämmoprotokoll m m hittar du på anslagstavlan i tvättstugorna och på soprummen.

Vårt informationsblad ”Björnbladet” med aktuell information i samfälligheten delas ut i din brevlåda 8-10 ggr per år. Om du vill dela med dig av information, så kan du lägga en lapp i styrelsens brevlåda Vargvägen 29A. Skriv om du vill ha den uppsatt på anslagstavla eller att den kommer med i nästa Björnblad.

Lekplatser

I varje kvarter finns lekplatser med sandlådor, gungor och övriga lekredskap. Det är bra om du som förälder hjälper till och sopar upp sand som barnen skottar över sargen. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att sanden blir liggande på asfalten och vid första regnskur följer med ner i dagvattenbrunnarna. Detta är inte bra eftersom det så småningom leder till kostnader för slamsugning. Om du upptäcker skador eller fel på lekredskapen bör du anmäla det till styrelsen per telefon eller genom att lägga en lapp i styrelsens brevlåda, Vargvägen 29A.

Nycklar

Till de samfällda lokalerna; tvättstuga, ytterdörr fritidslokalen Idet och soprum används den nya nyckeln till garaget. Som fastighetsägare är du vid en ev. försäljning skyldig att förse den tillträdande ägaren med denna nyckel. Borttappad nyckel rapporteras till garageansvarig i styrelsen.

Sandning och snöröjning

Sandning och snöröjning inom området sker av entreprenör som samfälligheten har avtal med. Entreprenören avgör själv när behov finns och utför då nödvändigt arbete. Vid exceptionella väderförhållanden med extrem halka kan entreprenören kallas ut extra. Tag då kontakt med ansvarig i styrelsen, så kontaktar denne entreprenören.

Fastighetsskötaren från Riksbyggen ansvarar för handskottning och manuell sandning vid tvättstugor, soprum samt handikapparkeringsplatserna.

Sandning av anslutning till egna entréer ansvarar fastighetsägaren för. Sandningsgrus kan hämtas i lådor utanför kvartersgårdarna på Idet och Klon samt på gaveln till garaget mitt emot sophuset på Vargvägen.

Sophantering

Det finns tre soprum inom samfälligheten i anslutning till garagen på respektive område. Du får själv transportera och lämna dina sopor i dessa soprum. Ditt avfall ska sorteras i följande fraktioner:

  • Tidningar, papper,
  • Pappersförpackningar,
  • Metall,
  • Ofärgat glas,
  • Färgat glas,
  • Hårdplast,
  • Glödlampor,
  • Matavfall (bruna kärl)
  • Övrigt hushållsavfall slänger du i kärlet för brännbart.

Observera att inga grovsopor får lämnas i soprummen. Till grovsopor räknas gräsklipp, sand, jord, byggavfall, möbler etc. Grovsopor måste Du själv transportera bort till någon av återvinningscentralerna. För mer information se VAKIN

Genom att vi alla tar ansvar för våra sopor åstadkommer vi trivsel i området samt bidrar till att minska kostnaderna för denna hantering eftersom avgiften är viktbaserad.

Stadgar

För Björnens samfällighetsförening gäller stadgar antagna 1975-01-30 och reviderade 1994-01-30. Anläggningsbeslut reviderades 1998-12-04. Se bilaga.

Styrelsen

Namn och telefonnummer till ledamöterna i styrelsen finns anslagna i tvättstugorna.

Städdagar

Varje vår och höst anordnas städning av våra gemensamma grönytor, lekplatser, tvättstugor och fritidslokaler. Även mindre reparationsarbeten, målning samt beskärning av träd och buskar genomförs vid städdagarna. Det är allas skyldighet att hjälpa till med detta. Information om tidpunkt för genomförande kommer via Björnbladet direkt i din brevlåda samt på anslagstavlor i tvättstugor och vid soprum. Efter varje städning arrangeras gemensamt fika i en av fritidslokalerna.

Till städtillfällena har styrelsen gjort en arbetsordning för varje kvarter. Styrelsen tillhandahåller säckar/lövkorgar, impregneringsolja samt ev. färg, virke etc. Kratta, spade och sopkvast tillhandahåller varje fastighetsägare.

TV

Samfälligheten har ett avtal med Telenor som f. n. levererar både analog och digital sändning.

Om du är intresserad av att se fler kanaler så kontakta Telenor på telenor.se eller ring kundservice tel. 020-222 222.

Avgiften för delar av Telenors kabeltv-utbud ingår som en del i din samfällighetsavgift.

Tvättstuga

Det finns en tvättstuga i varje kvartershus på Idet respektive Klon. Regler för vilka husnummer som tvättar i respektive tvättstuga finns anslaget i varje tvättstuga.

Tvättid bokar du med hjälp av en cylinder med nyckel som följer med din fastighet. Om den saknas eller tappas bort kan du beställa en ny till självkostnadspris. Kontakta då tvättstugeansvarig i styrelsen.

Var aktsam om maskinerna i tvättstugan så håller de längre. Såväl tvättstugor som dess inventarier ägs samfällt vilket innebär att reparationer och investeringar i förlängningen tas ut på samfällighetsavgiften.

Ventilation

Radhusen har en fläkt monterad på taket, en för varje fastighet. Denna fläkt bör rengöras årligen. I lådan med fläkttrumman finns en strömbrytare som du bör stänga av innan du börjar arbetet.

Värme

Bostadsområdet är anslutet till Umeå kommuns fjärrvärmenät. Värmen i de enskilda fastigheterna kan regleras med hjälpm av termostatventiler på radiatorerna. Värmen har under januari-mars 2009 inreglerats så att inomhustemperaturen ska uppnå 21 grader dagtid.

Övriga gemensamma utrymmen

Ett antal garage fungerar som förvaringsutrymmen för stegar och skottkärror. Som fastighetsägare har du rätt att använda denna utrustning. Du får tillträde till dessa förråd med din fastighetsnyckel.